Statuten

Ondernemingsnummer: 0822 699 362
Benaming: Cannabis Social Club Gent. (verkort: CSC Gent)
Rechtsvorm: VZW
Zetel: 9000 Gent, Dok-Zuid 3

Onderwerp akte: Oprichting – Benoeming
Op dinsdag 19 september 2017 zijn in vergadering samengekomen teneinde een vereniging zonder winstoogmerk op te richten:
Eef De Bruyne, Glenn Bouckaert, Jan Van den Hove.

Benaming, maatschappelijke zetel, doel en duur.

Artikel 1 -De Vereniging wordt genoemd "Cannabis Social Club Gent" oftewel "CSC Gent" en hierna verder aangeduid als de ’Vereniging’.

Artikel 2 -De vereniging haar zetel is gevestigd op Dok Zuid 3, 9000 Gent, België. De vereniging ressorteert aldus onder het gerechtelijk arrondissement Gent. Alle documenten waaraan de vereniging volgens de wet op de vzw’s van 27 juni 1921 moet voldoen zullen worden voorgelegd aan de "Griffie van de Rechtbank van Koophandel" van het voornoemde gerechtelijk arrondissement.

Artikel 3 -De Vereniging ontstaat als antwoord op de juridische onzekerheid en andere problemen waarmee cannabisgebruikers in Gent en omstreken te kampen hebben en heeft tot doel :

 1. het correct en zo volledig mogelijk informeren over de cannabisplant, zowel de negatieve als de positieve aspecten komen aan bod.
 2. Het organiseren van diverse activiteiten die mensen samenbrengen: workshops, lezingen, evenementen, optredens, film en documentaire vertoningen, open ontmoetingsdagen/avonden, uitstappen, weekends, reizen en culinaire activiteiten.
 3. Beïnvloeden van het drugsbeleid met als uiteindelijke doel de legalisering en regulering van cannabis.
 4. Een laagdrempelige ontmoetingsplek creëren waar leden van de club en hulpverleners zoals straathoekwerkers kunnen samenkomen.
 5. Problematisch cannabisgebruik detecteren en probleemgebruikers de weg tonen naar de hulpverlening.
 6. Verschaffen van sociale tewerkstelling.
 7. Bewustwording creëren rond de industriële, medicinale en therapeutische eigenschappen van de mannelijke en vrouwelijke cannabisplant.
 8. Haar leden in staat stellen één cannabisplant per persoon op biologische wijze te verbouwen in een afgesloten, niet openbaar toegankelijke ruimte.
 9. Het doen van en meewerken aan onderzoek naar cannabis. Het informeren van het publiek over de resultaten van dit onderzoek.
 10. Het voordeel aantonen van het bestaan van cannabis social clubs voor o.a. Volksgezondheid, criminaliteit en algemeen welzijn.

Artikel 4 - De Vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Ze kan ten
allen tijde ontbonden worden. Haar maatschappelijk jaar komt overeen met
het kalenderjaar, behoudens het jaar van de oprichting van de Vereniging,
hetwelk jaar afloopt op 31 december. Het financiële jaar van de vereniging
loopt tussen 1 januari en 31 december.

Leden, toelating, beëindiging lidmaatschap.

Artikel 5 - De Vereniging bestaat uit effectieve leden en toetredende leden. Tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt verwijst de term ’leden’ in deze statuten alleen naar effectieve leden. Het lidmaatschap van de Vereniging beperkt op generlei wijze de autonomie en de onafhankelijkheid van de effectieve leden, de toetredende leden of de donorleden. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het getal van de leden is niet beperkt. Het aantal van de effectieve leden mag evenwel niet minder bedragen dan drie.

Artikel 6 - Effectieve leden zijn meerderjarige, natuurlijke personen die woonachtig zijn in België, die deze doelstellingen ondersteunen en die de statuten en de besluiten van de Vereniging onderschrijven. De leden worden aanvaard door de Raad van Beheer.

Artikel 7 – Toetredende leden zijn meerderjarige, natuurlijke personen, die op voordracht van de Raad van Beheer door de Algemene Vergadering bij meerderheid van stemmen zijn toegelaten. Toetredende leden kunnen worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering maar hebben geen stem. Ze kunnen geen lid zijn van de Raad van Beheer.

Artikel 8 -Het lidmaatschap is beëindigd:

 1. wanneer een lid overlijdt of ophoudt als rechtspersoon te bestaan.
 2. na opzegging door een lid. De opzegging geschiedt schriftelijk en dient uiterlijk 3 weken voor de jaarvergadering van de Algemene Vergadering bij het secretariaat te zijn ontvangen.
 3. door schorsing door de Raad van Beheer. De Raad van Beheer kan met onmiddellijke ingang een lid schorsen wanneer deze, na herhaalde oproep, niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, wanneer deze in strijd handelt met de statuten, het huishoudelijk reglement of de statutair genomen beslissingen van de Vereniging, of wanneer die de Vereniging overmatige schade berokkent. De gemotiveerde beslissing wordt onmiddellijk aan het betreffende lid meegedeeld. Gedurende de schorsing en behoudens zijn recht op beroep voor de Algemene Vergadering kan een geschorst lid geen rechten uit lidmaatschap laten gelden. De schorsing kan door de Algemene Vergadering worden vernietigd of bevestigd.
 4. door uitsluiting door de Algemene Vergadering na schorsing. Schorsing en uitsluiting van de leden gebeurt overeenkomstig artikel 12 van de wet van 27 juni van 1921 . Ze heffen de verplichting tot betaling van de ledenbijdrage voor het lopende jaar niet op.

Raad van Beheer.

Artikel 9 – Een Raad van Beheer van minstens 3 personen wordt benoemd door de Algemene Vergadering uit haar leden, voor een periode van 2 jaar. De Raad van Beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een penningmeester. De Algemene Vergadering kan een lid van de Raad van Beheer schorsen en ontslaan wanneer het haar goeddunkt.

Deze beslissing wordt genomen met een meerderheid van 2/3 (tweederden) van de stemmen van de Algemene Vergadering. De leden van de Raad van Beheer kunnen op het even welk moment schriftelijk hun ontslag indienen. Hun mandaat vervalt van rechtswege aan het eind van hun benoeming van 2 jaar, waarop zij onmiddellijk herkiesbaar zijn.

Artikel 10 – De Raad van Beheer beheert de Vereniging in en buiten rechte. Alle leden van deze Raad kunnen de Vereniging vertegenwoordigen. Inzake wettelijke tussenkomsten is de vereniging gebonden door de handtekening van de voorzitter van de Raad van Beheer of door iemand die door hem wordt gemachtigd. Tussen de vergaderingen van de Algemene Vergadering voert de Raad van Beheer de beslissingen van de Algemene Vergadering uit en legt daarover aan deze Vergadering verantwoording af. De Raad van Beheer komt ten minste 1 maal per jaar bijeen, afgezien van de jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering. De Raad van Beheer komt bijeen binnen een periode van 3 (drie) maanden na elke Algemene Vergadering.

De Raad van Beheer is verantwoordelijk voor:

 1. de voorbereiding en uitvoering van het door de Algemene Vergadering aangenomen beleid;
 2. het ontwerpen van een gedetailleerd beleidsplan voor elk van de door de Algemene Vergadering weerhouden prioriteiten;
 3. de voorbereiding en presentatie aan de Algemene Vergadering van een jaarlijks rapport over de vooruitgang der activiteiten;
 4. de vaststelling van het mandaat van het Secretariaat van de Vereniging voor zijn activiteiten;
 5. de supervisie over de activiteiten van het Secretariaat;
 6. het bevorderen van de samenwerking tussen leden die werkzaam zijn in de verschillende activiteiten van de Vereniging;
 7. De voorzitter van de Raad van Beheer is verantwoordelijk voor de directe supervisie van het Secretariaat.

Titel IV - Algemene Vergadering

Artikel 11 – De Raad van Beheer roept de Algemene Vergadering bijeen bij gewone of elektronische brief gericht aan ieder lid, minstens 30 dagen voor de vergadering en minstens één maal per jaar. De agenda wordt in de oproep vermeld. De Raad van Beheer moet de Algemene Vergadering bijeen roepen binnen een periode van 4 weken zo een verzoek daartoe wordt ontvangen van tenminste één vijfde van het totaal der leden. Het verzoek vermeldt de te behandelen agendapunten. Zo de Raad van Beheer dit verzoek niet inwilligt binnen de 14 dagen na ontvangst van dit verzoek, kunnen de verzoekers zelf een Algemene Vergadering bijeen roepen op de wijze zoals in het eerste lid van dit artikel voor de Raad van Beheer voorzien. Het quorum wordt gevormd door de helft + 1 van de leden van de Vereniging.

De voorzitter van de Raad van Beheer zit de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering voor. In zijn afwezigheid wordt zijn plaats ingenomen door een ander lid van de Raad van Beheer. De secretaris of een andere door de voorzitter aangewezen persoon notuleert de bijeenkomsten. Ieder effectief lid heeft één stem in de Algemene Vergadering. Ieder effectief lid kan zich door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen middels een schriftelijke volmacht. De stemming over zaken geschiedt mondeling, de stemming over personen geschiedt schriftelijk. Bij de keuze van een persoon wordt degene verkozen die de meerderheid der stemmen behaalt. Als niemand de meerderheid der stemmen heeft behaald wordt een tweede stemming gehouden tussen de 2 kandidaten die de meeste stemmen behaald hebben.

Tenzij de wet of de statuten anders bepalen beslist de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. In de gevallen voorzien onder artikel 12 lid 1, 3 en 8 is een tweederde meerderheid der uitgebrachte stemmen vereist. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen zijn ongeldig. Wanneer de voorzitter van de Algemene Vergadering van oordeel is dat er een beslissing is genomen is dit oordeel definitief.

Artikel 12 – De Algemene Vergadering is soeverein en heeft in het bijzonder de volgende bevoegdheden :

 1. wijzigingen van de statuten;
 2. toelating van leden tot de Vereniging en tot de Raad van Beheer;
 3. uitsluiting van leden van de Vereniging en van de Raad van Beheer;
 4. vaststelling van de bijdrage van de leden;
 5. goedkeuring van het jaarverslag van de Vereniging opgesteld door de Raad van Beheer;
 6. goedkeuring van het werkplan en de begroting van de Vereniging;
 7. goedkeuring en wijziging van het mandaat van het secretariaat;
 8. ontbinding van de Vereniging.
 9. de kwijting aan de Beheerders
 10. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. De exacte tekst van een voorstel tot wijziging van de statuten dient minstens 5 dagen voor de Algemene Vergadering te worden voorgelegd aan alle leden van de Vereniging.

Artikel 13 – De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels stellen met betrekking tot het lidmaatschap, de hoogte van de ledenbijdrage, de bevoegdheden van de Raad van Beheer, de stemprocedure, de administratie alsmede alle andere onderwerpen die reglementering behoeven. De wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij beslissing van de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Beheer of op verzoek van tenminste 1/3 van de leden van de Vereniging. De bepalingen van het huishoudelijk reglement kunnen niet in strijd zijn of afwijken van deze Statuten.

Titel V – Het Secretariaat.

Artikel 14 – Het Secretariaat van de Vereniging is belast met :

 1. de concrete uitvoering van het gedetailleerde beleidsplan dat werd goedgekeurd door de Raad van Beheer;
 2. het dagelijks beheer, waaronder met name de coördinatie van de activiteiten van de Vereniging en de voorbereiding van de bijeenkomsten van de Raad van Beheer en de Algemene Vergadering;
 3. de presentatie van een financieel jaarverslag aan de Raad van Beheer;
 4. de voorbereiding en de presentatie van het jaarverslag van de Vereniging. Elke openbare verklaring vanwege de leden van het Secretariaat in naam van de Vereniging moet worden goedgekeurd door de voorzitter van de Raad van Beheer of een ander door hem gemachtigd lid van de Raad van Beheer.

Titel VI – Inkomsten

Artikel 15 – De inkomsten van de Vereniging bestaan uit schenkingen, leningen, ledenbijdragen, erfenissen en andere toekenningen. Het is niet het doel van de Vereniging om winst te maken.

Titel VII – Ontbinding en vereffening.

Artikel 16 - De Vereniging wordt ontbonden als de Algemene Vergadering dit met een meerderheid van ten minste tweederden van de uitgebrachte stemmen beslist. In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering van de schulden, overgedragen worden aan een vereniging, stichting of instituut die hetzelfde doel als huidige vereniging nastreeft. Indien er verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de Algemene Vergadering een keuze maken, of naar haar goedvinden de goederen verdelen onder de instellingen die in aanmerking komen. Indien geen instelling gekend is met een gelijkaardig doel, zal de Algemene Vergadering de goederen toewijzen aan één of meerdere verenigingen, stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in enige mate verwant is met het doel van onderhavige vereniging. Als bij ontbinding van de Vereniging geen vereffenaars werden aangewezen wijst de Raad van Beheer één of meerdere vereffenaars aan.

Tijdens de vereffening blijven de statuten van de Vereniging van kracht en zullen de communicaties die vanwege de Vereniging uitgaan de term ’in ontbinding’ aan de naam toevoegen. De beslissingen alsmede de naam en het beroep en adres van de vereffenaar(s) zullen in het bijvoegsel van het Staatsblad gepubliceerd worden.

Artikel 17 – De Algemene Vergadering heeft op 31 juli 2017 tot leden van de Raad van Beheer verkozen :

Voorzitter: Glenn Bouckaert
Penningmeester: Jan Van den Hove
Secretaris: Eef De Bruyne